ОШ Мика Митровић
Богатић

Налазите се овде: За ученике Ученички парламент

Програм Ученичког парламента

Ученички парламент

Ученички парламент чине по два представника ученика 7. и 8. разреда које бира одељењска заједница у септембру. Руководиоци-ментори Ученичког парламента су наставници Драган Ђаковић-наставник ликовне културе и Јованка Матаруга-наставник српског језика. Ученички парламент ће радити према следећем плану:

Септембар

1. Упознавање са Пословником о раду Ученичког парламента

2. Доношење плана рада ученичког парламента за школску 2013/2014.

3. Избор председника, заменика председника, представника у органима ученичког парламента и у органима школе

4. Акција „Књига за друга“

5. Екскурзија ученика 8. разреда

6. Предлози акција поводом обележавања Дечије недеље

7. Текућа питања.

Октобар

1. Упознавање са правилима понашања и обавезама ученика у школи и толеранција у школи

2. Рад у одељењским заједницама

3. Акција „Прикупљање одеће за друга“

4. Упознавање са Конвенцијом о правима детета

5. Текућа питања.

Новембар

1. Организовање спортских и других манифестација у школи.

2. Текућа питања

Децембар

1. Планирање културно-забавног живота у школи, организација игранке

2. Припреме за прославу Светог Саве

3. Текућа питања.

Јануар

1. Извештај о успеху на крају првог полугодишта

2. Обележавање Дана заљубљених

3. Текућа питања.

Фебруар

1. Комуникација у групи и ненасилно решавање конфликта

2. Активно учешће у сузбијању насиља, злостављања и занемаривања у школи

3. Сарадња са Црвеним крстом

4. Текућа питања.

Март

1. Уређење школског простора

2. Учешће у организацији Ускршње приредбе

3. Актуелни проблеми у школи

4. Текућа питања.

Април

1. Спортске активности

2. Договор о организовању матурске вечери ученика осмог разреда

3. Текућа питања.

Мај

1.Акција „Очистимо Србију“

2. Спортски турнир

3. Текућа питања

Јун

1. Извештај о раду Ученичког парламента школске 2013/2014. године

2. Предлог плана рада Ученичког парламента за наредну школску годину

3. Предлози за побољшање рада у наредној години

4. Текућа питања