ОШ Мика Митровић
Богатић

Налазите се овде: О школи Управа школе

Савет родитеља

Ради остваривања што боље сарадње и учешћа родитеља у остваривању образовно-васпитних задатака школе, у школи се као саветодавно тело формира савет родитеља.

Савет родитеља чине по један представник родитеља ученика сваког одељења.
Свако одељење бира по једног представника у савет родитеља школе, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја родитеља у одељењу.

Савет родитеља из свог састава бира председника и заменика председника на првој седници, јавним гласањем, приликом верификације мандата изабраних чланова. Изабрани су кандидати за које се изјаснила већина од укупног броја чланова савета родитеља.

Мандат чланова савета родитеља износи једну годину. Председник и заменик председника бирају се за сваку школску годину.

Савет родитеља предлаже три представника родитеља у Школски одбор на основу тајног гласања, а изабрана су она три предложена кандидата која добију највише гласова присутних чланова Савета родитеља, под условом да у моменту гласања седници присуствује више од половине чланова Савета родитеља.

Предлог чланова из реда родитеља у Школски одбор има право да поднесе сваки члан Савета родитеља.
Родитељу престаје статус члана Савета родитеља истеком мандата, када дете чији је он представник престане да буде ученик ове школе као и у другим случајевима предвиђеним Послвоником о раду Савета родитеља.

За председника Савета родитеља у школској 2017/2018. години изабрана је Ивана Ракочевић, а за заменика Ана Стевановић